Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Daishin Judo Club 大新柔道会

The grand master of IRAKULIS Judo Club in Thessaloniki, Greece (Daishin's sister dojo), Ageris Maistrellis got 4th dan. Congratulations! 
ギリシャのテサロニキの姉妹道場のヘラクレス柔道クラブ(IRAKULIS JUDO CLUB)の師範、アギレス・マイストラリアス先生が4段に昇段しました。

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου